H şekilli magnitli ýapyk profil

Gysga düşündiriş:

H şekilli magnitli ýapyk profil, adaty bölüji guty magnitlerini we öňünden ýasalan gapdal birikmesiniň ýerine integral iteklemek / çekmek düwmesiniň magnit ulgamlary we kebşirlenen polat kanaly birleşdirip, deslapky diwar paneli önümçiliginde beton emele getirmek üçin magnitli demir ýoludyr. .


 • Görnüşi No:H şekilli magnitli ýapyk profil
 • Material:Çalyşýan düwme magnitleri, metal kanal
 • Örtük:Tebigat ýa-da tingiwopis
 • Uzynlyk:Maks.Uzynlygy 4m
 • Güýçleri saklamak (kg):Talap edilişi ýaly, magnit üçin 800 kg-dan 2100 kg-a çenli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  H şekilMagnit ýapyk profil, esasan gaty kebşirleme we birleşdirilen düwme magnit ulgamlary jübütleri bilen öndürilýär.Bu el çarpyşmalary, sendwiç diwary, gaty diwarlary we plitalary yzygiderli öndürmek üçin magnitli ýapyş ulgamlarynyň tapgyry.Öňünden kesgitlemegiň adaty magnit goşundylarynda, çalşylýan ýapyk guty magnitini we öňünden polat gapdal galyplaryny aýratyn öndürýärdi.Öňünden aýdylýan saýtda operatorlar ýapyk profilini ilkinji ädimde tapýarlar, soňra bolsa adapterleri ýa-da kebşirleýiş prosesi bilen magniti el bilen birikdirýärler.Zähmet kuwwatyny we ýygnamak wagtyny ýitirýär.

  Şol magnitli ýapyş çözgüdini alandan soň, gurnama işini ep-esli azaldyp, öndürijilik netijeliligini ýokarlandyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, islege görä el bilen ýa-da robot bilen işlemek arkaly dolandyrylyp bilner.Gapdal görnüşiň we magnit gutusynyň adaty baglanyşygy bilen deňeşdirilende, magnit emele getiriş ulgamy polat platformanyň önümçilik meýdanyny ulaldyp biler, minimal gurlan meýdany eýeleýär.Şol aýratynlyklardan başga-da, prastast elementlerine bolan aýratyn talaplaryňyza görä, kamer, çukur we beýleki görnüşler ýaly bir wagtyň özünde beton komponentleri emele getirmek üçin dürli şekilleri we ölçegleri magnit profillerini öndürip bileris.

  Önüm aýratynlyklary

  1. Magnit ýapyk ulgamy el bilen ýa-da robot bilen işlemek arkaly dolandyryp bolýar

  2. productokary öndürijilikli aňsat işlemek

  3. Bir gezek ulanylýan kontrplak görnüşlerini azaltmak üçin gaýtadan ulanylýar.

  4. Berkidiji kebşir güýçli, çydamly we arassalamak aňsat

  4. Saýlaw elementleriniň talaplary üçin şekilleriň, uzynlygyň, iniň we beýikligiň dürli görnüşleri

  A görnüşi-H-şekil-magnit-ýapyş ulgamyB-görnüş-H-şekil-magnit-ýapyş ulgamy

   

   

   

   

  C-görnüşi-H-şekil-magnit-ýapyş ulgamyD-görnüşi-H-şekil-magnit-ýapyş ulgamy

   

  Standart ölçegler

  ITEM NOOK. L W H Heselimleýji güýç
  mm mm mm kg
  H1000 1000 130 100 2 x 1800kg
  H2000 2000 130 100 2 x 1800kg
  H3000 3000 130 100 2 x 1800kg
  H3700 3700 1300 100 3 x 1800kg

  * Her magnitiň beýleki uzynlygy, ini, beýikligi, şekilleri we saklaýjy güýji ýöriteleşdirilen talaplara laýyklykda öndürmek üçin elýeterlidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler