Kauçuk örtülen magnitler

 • Kauçuk dynç alyş Öňki magnit

  Kauçuk dynç alyş Öňki magnit

  Kauçuk dynç alyş öňki magnit, adaty rezin dynç alyş ýerine öňki nurbatyň ýerine, gapdal galyndyda sferik top göteriji labyrlary düzeltmek üçin niýetlenendir.
 • Gasynlanan metal turba üçin magnit saklaýjy

  Gasynlanan metal turba üçin magnit saklaýjy

  Rezin bilen örtülen turba magnitiniň bu görnüşi, adatça, demir turbany öňünden kesgitlemekde we saklamak üçin ulanylýar.Metal goýlan magnitler bilen deňeşdirilende, rezin örtük süýşmekden we hereket etmekden ajaýyp gyrkyjy güýçleri hödürläp biler.Turbanyň ululygy 37 mm-den 80mm aralygynda.
 • El bilen rezin küýze magnit

  El bilen rezin küýze magnit

  Güýçli “Neodymium” magnit ýokary hilli rezin örtük bilen ulanylýar, bu magnit belgisi tutawajyny awtoulaglara we ş.m. ulananyňyzda howpsuz aragatnaşygy üpjün edýär we ýokarsynda berkidilen uzyn tutawaç bilen işlenip, ulanyja köplenç näzik winil ýerleşdirilende goşmaça güýç berýär. metbugat.
 • Metal listler üçin ykjam magnit göteriji

  Metal listler üçin ykjam magnit göteriji

  ON / OFF itekleýji tutawajy bilen magnit göterijini gara maddadan ýerleşdirmek we almak aňsat.Bu magnit guralyny herekete getirmek üçin goşmaça elektrik ýa-da başga güýç gerek däl.
 • Zenan sapakly rezin örtükli magnit

  Zenan sapakly rezin örtükli magnit

  Aýal ýüplükli bu neodiý rezin örtükli magnit, içerki nurbatly rezin örtükli magnit ýaly displeýleri metal ýüzlere berkitmek üçin ajaýyp.Daşarda ulanylanda poslama garşy gowy öndürijiligi bolan gara reňkli ýüzünde yz galdyrmaýar.
 • Windel turbinasyny ulanmak üçin gönüburçly rezin örtükli magnitler

  Windel turbinasyny ulanmak üçin gönüburçly rezin örtükli magnitler

  Güýçli neodiý magnitlerinden, polat böleklerinden we rezin örtükden ybarat bu rezin örtükli magnit, ýel turbinasynyň ulanylmagynda möhüm bölekdir.Kebşirlemezden has ygtybarly ulanylyşy, has aňsat gurnama we has az tehniki hyzmat edýär.
 • Daşarky sapakly rezin küýze magnit

  Daşarky sapakly rezin küýze magnit

  Bu rezin küýze magnitleri, mahabat displeýleri ýa-da awtoulagyň üçegindäki howpsuzlyk ýalpyldawuklary ýaly daşarky sapaklar arkaly magnit taýdan kesgitlenen zatlar üçin has amatlydyr.Daşky rezin magnitiň içindäki zeperlerden we posdan goraýar.
 • Güýçli magnitli ýarag saklaýjy

  Güýçli magnitli ýarag saklaýjy

  Bu güýçli magnitli ýarag, öýde ýa-da awtoulag goragynda ýa-da displeýinde gizlenmek üçin tüpeň, ýarag, pistolet, revolwer, ýarag we ähli markalaryň tüpeňleri üçin amatlydyr.Gurnamak gaty aňsat, şonuň üçin ony hiç hili kynçylyksyz gurup bilersiňiz!
 • Kauçuk örtükli magnitli ýarag dagy

  Kauçuk örtükli magnitli ýarag dagy

  Bu güýçli magnitli ýarag, öýde ýa-da awtoulag goragynda ýa-da displeýinde gizlenmek üçin tüpeň, ýarag, pistolet, revolwer, ýarag we ähli markalaryň tüpeňleri üçin amatlydyr.Iň ýokary logotip çap etmek şu ýerde.
 • Awtoulag LED ýerleşdirilmegi üçin rezin örtülen magnit bazasy dakma

  Awtoulag LED ýerleşdirilmegi üçin rezin örtülen magnit bazasy dakma

  Bu magnit esasly gurnama kysymly awtoulag üçegi LED yşyk çybygyny saklamak we ýerleşdirmek üçin niýetlenendir.Örtülen kauçuk örtük, awtoulag reňkini zeperlerden goramak üçin ideýa.
 • Gönüburçly rezin esasly saklaýjy magnit

  Gönüburçly rezin esasly saklaýjy magnit

  Bu gönüburçly rezin bilen örtülen magnitler bir ýa-da iki iç ýüplük bilen enjamlaşdyrylan gaty güýçli magnitlerdir.Kauçuk bilen örtülen magnit, ýokary hilli materiallardan doly öndürilip, berk we çydamly önümi üpjün edýär.Iki sapakly rezin magnit goşmaça güýç üçin N48 derejesinden öndürilýär
 • Tekiz nurbatly rezin küýze magnit

  Tekiz nurbatly rezin küýze magnit

  Içindäki magnitleriň we rezin örtügiň ýygnanmagy sebäpli, gazanyň bu görnüşi çyzylmaly däl ýüzlerde ulanmak üçin amatlydyr .Bu reňklenen ýa-da laklanan önümler ýa-da güýçli magnit güýji bolan programmalar üçin ulanylmagyny maslahat berýär. bellik etmezden zerur